Tổng quan

""Phát triển bền vững là Việc phát triển để đáp ứng được các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ này”

Theo Ủy ban Brundtland - Ủy ban Môi trường và phát triển thế giới.