Tin tức

Thông báo trúng thầu thanh lý tài sản, phế liệu

Thông báo số: 809/TB/MĐLN-KHĐTKD V/v Trúng thầu thanh lý tài sản, phế liệu

Thông báo đấu thầu phế liệu tại Công ty

Thông báo số: 800/TB/MĐLN-KHĐTKD V/v Bán thanh lý tài sản, phế liệu

Tuyển dụng lao động

Công ty cổ phần mía đường La Ngà đang bước vào vụ sản xuất 2018 - 2019 cần tuyển 89 lao động để phục vụ Công tác sản xuất.  Khi làm việc tại Công t