Tuyển dụng lao động

Công ty cổ phần mía đường La Ngà đang bước vào vụ sản xuất 2018 - 2019 cần tuyển 89 lao động để phục vụ Công tác sản xuất.  Khi làm việc tại Công ty. Lao động được hưởng:

- Lương và các chế độ theo quy định Công ty.

- Được trang cấp Bảo hộ lao động phù hợp với công việc.

- Được đài thọ bữa ăn giữa ca.

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện. 

Có Thông báo và nội dung công việc đính kèm. Downdload