Thông báo sô: 868\TB-MĐLN-HĐQT V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018