Thông báo số: 413 V/v Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018