Thông báo đấu thầu phế liệu tại Công ty

Thông báo số: 800/TB/MĐLN-KHĐTKD V/v Bán thanh lý tài sản, phế liệu