Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhiệm kỳ 2018 - 2022