Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tải Nghị quyết: Tại đây