Lịch sử hình thành

  • 21/11/1979 : Khởi công xây dựng nhà máy bằng nguồn vốn Viện trợ và cho vay của chính phủ vương quốc Đan mạch.
  • 04/4/1984 : Hoàn thành và bắt đầu đi vào sản xuất với công suất thiết kế là 2.000 tấn mía/ngày ( 300.000 tấn mía/năm ) với sản phẩm chính là đường thô tiêu chuẩn quốc tế
  • Tháng 9/1986 Sáp nhập 02 nông trường chuyên canh mía Cao Cang và Phú Ngọc thuộc liên hiệp mía đường II với nhà máy đường La Ngà thành Xí Nghiệp liên hiệp Công nông nghiệp mía đường La Ngà .
  • Tháng 3/1991 : Sát nhập cả 03 đơn vị thành viên hình thành Xí nghiệp Công nông nghiệp Mía đường La Ngà.
  • Năm 1994 đổi tên thành Công ty Mía đường La Ngà.
  • 14/1/2000 : Theo quyết định số 07/2000/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Mía đường La Ngà.
  • 01/4/2000 : Công ty đi vào hoạt động với hình Công ty Cổ phần với tên giao dịch là Công Ty Cổ Phần Mía Đường La Ngà.