Hội đồng quản trị Công ty

I. Hội đồng quản trị Công ty:

1/- Ông: Lê Văn Đông - Chủ tịch HĐQT.

2/- Ông: Phạm Trương An - Phó chủ tịch HĐQT.

3/- Ông: Tống Thông - Ủy viên HĐQT.

4/- Bà: Bùi Vinh Hoa - Ủy viên HĐQT.

5/- Bà: Nguyễn Thị Thuận Yến - Ủy viên HĐQT.

6/- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến - Ủy viên HĐQT.

7/- Ông: Ninh Hiếu Nghĩa - Ủy viên HĐQT.