Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

Tải điều lệ: Tại đây