Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của HĐQT