Ban kiểm soát Công ty

II. Ban kiểm soát Công ty

1/ - Bà: Lê Thị Hà - Trưởng ban kiểm soát.

2/- Bà: Nguyễn Ngọc Nga - Thành viên ban kiểm soát.

3/- Ông: Trương Minh Hải - Thành viên ban kiểm soát.