Ban điều hành Công ty

Ban điều hành Công ty

1/- Ông: Nguyễn Xuân Tiên - Tổng giám đốc.

2/- Ông: Trần Văn Ngà - Phó Tổng giám đốc phụ trách 03 nông trường.

3/- Ông: Nguyễn Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc.