Supervisory Board Company

II. Supervisory Board Company

1/ - Bà: Lê Thị Hà - Trưởng ban kiểm soát.

2/- Bà: Nguyễn Ngọc Nga - Thành viên ban kiểm soát.

3/- Bà: Võ Thị Như Quỳnh - Thành viên ban kiểm soát.